|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 15:00:29 น.


"การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์"

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เลขานุการสมาคมการค้าผู้ประกอบการรีไซเคิลไทย ได้รับเกียรติ เชิญให้เป็นวิทยากร จากคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสวนาในเรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์" ในวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ณ ห้องเรียนวิทยาลับการทัพบก ชั้น ๒ อาคารวิทยาลัยการทัพบก กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


ย้อนกลับ