|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 10:12:38 น.
มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การลงนาม MOU ในครั้งนี้นั้น เป็นความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ รวมทั้งการร่วมเป็นที่ปรึกษา แก้ปัญหา ด้านขยะ และสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานต่างๆตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน

คณะผู้ลงนาม

1. ศาสตราจารย์วิจัย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

2. ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป

3. ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. คุณกนกพล วงษ์เจริญ ผู้แทนบริษัท วงษ์พาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


ย้อนกลับ